Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Deklarácia UNESCO

 Deklarácia na ochranu tradičnej a ľudovej kultúry, prijatá na

32.Generálnej konferencii UNESCO

          Generálna konferencia UNESCO,   ktorá  sa   zišla   na svojom zasadnutí v Paríži v dňoch 17.10 - 16.11. 1989

 p o v a ž u j ú c

 tradičnú a ľudovú kultúru za súčasť všeobecného dedičstva ľudstva, za mocný prvok pri približovaní národov a sociálnych skupín, za potvrdenie ich kultúrnej identity,

 p o z n a m e n á v a j ú c

jej sociálny, ekonomický, kultúrny a politický význam, jej úlohu v národnej histórii a jej miesto v súčasnej kultúre,

 z d ô r a z ň u j ú c

 špecifickú povahu a dôležitosť tradičnej a ľudovej kultúry ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho dedičstva i živej kultúry,

 p r i z n á v a j ú c

neobyčajnú krehkosť tradičných foriem tradičnej a ľudovej kultúry, týkajúcich sa ústnych tradícií, aj riziko, že tieto prvky môžu zaniknúť,

 z d ô r a z ň u j ú c

nevyhnutnosť uznania úlohy tradičnej a ľudovej kultúry vo všetkých štátoch a ohrozenie jej existencie vplyvom rôznych faktorov

 u s u d z u j ú c

že rozhodnú úlohu pri záchrane tradičnej a ľudovej kultúry by mali zohrať vlády a konať čo možno najrýchlejšie,

 u z n i e s l a   s a

na svojom zasadnutí, aby sa otázky ochrany tradičnej a ľudovej kultúry stali predmetom Deklarácie členským štátom podľa § 4 článku IV Charty,

 p r i j í m a

 túto Deklaráciu 15. novembra 1989

 

        Generálna konferencia odporúča členským štátom uplatniť uznesenie, týkajúce sa záchrany tradičnej a ľudovej kultúry, prijatím zákonných alebo iných nevyhnutných opatrení, v súlade s ústavnou praxou každého z nich, aby princípy a opatrenia definované v tejto Deklarácii nadobudli na ich území platnosť.

         Generálna konferencia odporúča členským štátom aby o tejto Deklarácii informovali úrady, služby a orgány, ktoré sa zaoberajú problematikou ochrany tradičnej a ľudovej kultúry a podporovali  kontakty s medzinárodnými organizáciami s rovnakým zameraním.

         Generálna konferencia odporúča členským štátom, aby v termíne a spôsobom ktorý určí, predložili organizácii /UNESCO/ informáciu o opatreniach vykonaných na realizáciu bodov Deklarácie.

A.  Definícia tradičnej a ľudovej kultúry

       V zmysle Deklarácie :

      tradičná a ľudová kultúra je súhrn výtvorov vchádzajúcich z  tradícií kultúrneho spoločenstva, vyjadrených skupinou alebo jednotlivcom ako odraz túžob spoločenstva, jeho kultúrnej a sociálnej svojbytnosti, jej prejavy a hodnoty sa prenášajú a šíria ústne, napodobením alebo inými spôsobmi. Formy tejto kultúry zahŕňajú, okrem iného, jazyky, literatúru, hudbu, tanec, hry, mytológiu, rituály, zvyky, remeselnú výrobu, architektúru a ďalšie  druhy umeleckej tvorby.

 B.  Identifikácia tradičnej a ľudovej kultúry

      tradičná a ľudová kultúra, ako kultúrny výraz, musí byť chránená skupinou a pre skupinu /rodinnú, profesnú, národnú, regionálnu, náboženskú, etnickú, atď./, pre ktorú je prejavom identity. Za týmto účelom sú členské štáty povinné podporovať na národnej, regionálnej    a medzinárodnej úrovni zodpovedajúce výskumy s cieľom :

a)              vypracovať zoznam národných inštitúcií zaoberajúcich sa ľudovou a tradičnou kultúrou, pre ich začlenenie do registra regionálnych a medzinárodných inštitúcií rovnakého zamerania,

b)              vytvoriť systémy pre identifikáciu a registráciu /zhromažďovanie, katalogizáciu, prepis/ alebo rozvíjať už existujúce systémy pomocou sprievodcov, návodov na zber, typových katalógov atď. s nevyhnutnou koordináciou s klasifikačnými systémami používanými v rôznych inštitúciách,

c)              stimulovať vytvorenie štandardnej typológie tradičnej a ľudovej kultúry vytvorením :

I.       všeobecnej schémy klasifikácie tradičnej a ľudovej kultúry, ktorá by slúžila pre   orientáciu v medzinárodnom styku,

II.    podrobného   katalógu   tradičnej  a  ľudovej  kultúry,

III.regionálnej klasifikácie tradičnej a ľudovej kultúry na základe výskumov z terénu.

 C.   Uchovávanie tradičnej a ľudovej kultúry

      Uchovávanie sa týka dokumentácie v nadväznosti na tradície viažuce sa k tradičnej a ľudovej kultúre s cieľom umožniť výskumným pracovníkom a nositeľom tradícií prístup k údajom potrebným pre štúdium zmien tradícií v prípade, že sa už nezachovávajú alebo sú ešte len v štádiu rozvoja.

       Ak je tradičná a ľudová kultúra živá, nemôže sa pre svoj evolučný /meniaci sa/ charakter stať predmetom priamej ochrany, ale tradičná a ľudová kultúra v materiálnej podobe musí byť efektívne chránená.

 Za týmto účelom by členské štáty mali :

a)   zriadiť národné archívy, v ktorých môže byť materiál o tradičnej a ľudovej kultúre náležite zhromažďovaný, uchovávaný a dostupný,

b)  zriadiť ústredný národný archív, ktorý bude poskytovať služby /ústrednú katalogizáciu, rozširovanie informácií o materiáloch tradičnej a ľudovej kultúry a vzoroch práce s ňou, so zabezpečením aspektov jej ochrany/,

c)  zriadiť múzeá alebo sekcie tradičnej a ľudovej kultúry v existujúcich múzeách, kde by mohla byť táto kultúra prezentovaná,

d)  uprednostniť prezentáciu foriem tradičných a  ľudových kultúr, ktoré popularizujú živé alebo dávno minulé svedectvá týchto kultúr /životné prostredie, spôsob života, zvyky, zručnosť, hmotné a nehmotné výtvory/,

e)   zosúlaďovať metódy zberu a archivovania,

f)   školiť špecialistov pre zber, archivovanie a dokumentáciu ako aj iných odborníkov na ochranu tradičnej a ľudovej kultúry, od ochrany fyzickej až po analytickú prácu,

g)  poskytovať prostriedky pre zabezpečenie archívnych a pracovných kópií všetkých materiálov tradičnej a ľudovej kultúry, ako aj kópií pre regionálne inštitúcie a tým zabezpečiť kultúrnym spoločenstvám prístup k nim.

D. Ochrana tradičnej a ľudovej kultúry

      Ochrana   sa  týka  tradícií,   ktoré  sa  viažu  na tradičnú a  ľudovú  kultúru,    ako    aj    jej   nositeľov    vychádzajúc z presvedčenia,   že   každý národ má právo na svoju vlastnú kultúru  a  že  príslušnosť k tejto kultúre je často narušovaná vplyvom   industrializovanej    kultúry    šírenej   hromadnými oznamovacími prostriedkami.

        Je preto nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré budú garantovať štatút ekonomickej podpory týmto tradíciám v spoločenstvách, ktoré ju vytvárajú i mimo nich. Preto by členské štáty mali :

a)  vypracovať a zakotviť do školských i mimoškolských osnov vzdelávania štúdium tradičnej a ľudovej  kultúry zodpovedajúcimi spôsobmi. Zvláštnu pozornosť venovať úcte k ľudovej a tradičnej kultúre v najširšom zmysle slova, nepočítajúc iba s dedinskou či vidieckou kultúrou, ale i s kultúrami, ktoré vznikli v mestskom prostredí, v rôznych sociálnych a profesných  skupinách, organizáciách a pod. Týmto spôsobom podporovať zlepšovanie chápania kultúrnych a svetonázorových rozmanitostí, najmä tých, ktoré nie sú zastúpené v dominujúcej kultúre,

b)  zabezpečiť všetkým kultúrnym spoločenstvám právo na prístup k ich vlastnej tradičnej a ľudovej kultúre spoluprácou na dokumentácii, archivovaní, výskumoch a pod. a takisto uskutočňovanie /prezentáciu/ tradícií v praxi,

c)  zriadiť na interdisciplinárnom základe Národnú radu pre tradičnú a ľudovú kultúru alebo podobný koordinačný orgán, v ktorom budú zastúpené rôzne záujmové skupiny,

d)  poskytovať morálnu a ekonomickú podporu jednotlivcom a inštitúciám, ktoré študujú, prezentujú, zdokonaľujú alebo disponujú prvkami tradičnej a ľudovej kultúry,

e)   podporovať vedecké výskumy týkajúce sa ochrany tradičnej a ľudovej kultúry.

E.  Šírenie tradičnej a ľudovej kultúry

       Pozornosť obyvateľstva by sa mala sústrediť na význam tradičnej a ľudovej kultúry ako   elementu kultúrnej svojbytnosti,  pre uvedomenie si jej ceny a nevyhnutnosti chrániť ju.    Preto je dôležité, aby elementy, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo boli rozširované tak, aby sa predchádzalo skresľovaniu a zachovala sa jednota tradícií. Pre podporu jej svedomitej   propagácie   a   šírenie   by členské štáty  mali:

a)      podporovať organizovanie národných, regionálnych a medzinárodných podujatí, prehliadok, festivalov, filmov, seminárov, sympózií, výstav, stáží, kongresov a pod. - a podpora, publikovanie a šírenie materiálov, referátov a iných výsledkov z nich,

b)      podporovať čo najširšiu publicitu v tlači, knižných publikáciách, televízii, rozhlase a iných  hromadných oznamovacích prostriedkoch na národnej a regionálnej úrovni  prostredníctvom  dotácií,  vytváraním pracovných miest pre folkloristov  v menovaných    inštitúciách, zabezpečením zodpovedajúcich podmienok pre archivovanie ako i šírenie   zozbieraných materiálov prostredníctvom masmédií spolu s vytvorením oddelení       tradičnej a ľudovej kultúry v nich,

c)      podporovať oblastné orgány a orgány miestnej samosprávy  a  iné skupiny zaoberajúce sa otázkami tradičnej a ľudovej  kultúry vytvorením interných miest pre spoluprácu a koordináciu podujatí v danej oblasti,

d)     podporovať existujúce a vytvárať nové organizácie pre výrobu vzdelávacích  materiálov,   napríklad videofilmov, vychádzajúcich z najnovších praktických výskumov a podporovať ich využívanie na školách, v múzeách tradičnej a ľudovej kultúry, na národných a medzinárodných festivaloch a výstavách,

e)      zabezpečovať príslušné informácie o tradičnej a ľudovej kultúre prostredníctvom    dokumentačných centier, knižníc, múzeí, archívov, ako aj prostredníctvom bulletinov a periodík s touto tematikou,

f)       podporovať stretnutia a výmeny jednotlivcov, kolektívov a inštitúcií zaoberajúcich sa otázkami tradičnej a ľudovej kultúry na národnej a medzinárodnej úrovni, pri       rešpektovaní bilaterálnych dohôd o kultúrnej spolupráci,

g)      podporovať  medzinárodné vedecké spoločenstvá pri vypracúvaní  príslušných etických           noriem, zabezpečujúcich správny prístup k tradičným kultúram a ich rešpektovanie.

      F.  Ochrana a uchovávanie tradičnej a ľudovej kultúry     

            Tradičná a ľudová kultúra, je prejavom individuálnej a kolektívnej tvorby a zasluhuje si takú právnu ochranu, akej sa dostáva výtvorom intelektuálnej tvorby. Takáto ochrana je dôležitým prostriedkom, ktorý dovoľuje rozvíjať, udržiavať a šíriť toto dedičstvo v danom štáte i za jeho hranicami bez narušenia zákonných záujmov.

            Mimo aspektov ochrany prejavov tradičnej a ľudovej kultúry spojených s intelektuálnym vlastníctvom, existujú určité kategórie práv, ktoré sú už chránené a musia byť i naďalej istené právnou ochranou v dokumentačných strediskách a archívoch zaoberajúcich sa tradičnou a ľudovou kultúrou. Za týmto účelom by členské štáty mali :

a)      čo sa týka "intelektuálneho /duchovného/ vlastníctva" upozorňovať zodpovedné orgány na dôležitosť činnosti UNESCO a WIPO v tejto oblasti uvedomujúc si, že táto činnosť sa dotýka iba jedného aspektu ochrany tradičnej  a ľudovej kultúry a že je nevyhnutná potreba prijatia samostatných opatrení, ktoré si vyžaduje naliehavosť ochrany tradičnej a ľudovej kultúry,

b)   čo sa týka ostatných súvisiacich práv

I.     chrániť informátorov ako nositeľov tradícií /ochrana súkromného života a dôvernosti/,

II.  chrániť záujmy zberateľov starajúcich sa o to, aby nimi zozbierané materiály boli v archívoch uchované metodicky a v dobrom stave,

III.              prijímať nevyhnutné opatrenia na ochranu zbierok pred úmyselným či neúmyselným, nezákonným zneužitím,

IV.              priznať zodpovednosť archívnym službám za využívanie zozbieraných materiálov.

G. Medzinárodná spolupráca

      Vzhľadom na nevyhnutnosť zintenzívnenia spolupráce a kultúrnych výmen najmä na základe spoločného využívania ľudských a materiálnych zdrojov pri realizácii programov rozvoja tradičnej a ľudovej  kultúry zameraných na jej oživovanie, ako aj výskumu realizovaného odborníkmi jedného členského štátu na území druhého členského štátu, je potrebné :

a)      spolupracovať s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami zaoberajúcimi sa otázkami tradičnej a ľudovej kultúry,

b)      spolupracovať v oblasti poznávania, šírenia a ochrany tradičnej a ľudovej kultúry najmä prostredníctvom:

      I.   výmeny všetkých druhov informácií a vedecko-technických publikácií,

     II. prípravy odborníkov, poskytovaním štipendií a výmen vedeckých a technických       pracovníkov, ako aj  študijných materiálov,

     III. podporovaním bilaterálnych a multilaterálnych projektov zameraných na dokumentáciu súčasnej tradičnej a ľudovej kultúry,

      IV. organizovania stretnutí odborníkov, študijných pobytov a pracovných skupín na   zvláštne témy, najmä o klasifikácii a indexácii údajov o tradičnej a ľudovej  kultúre a jej prejavoch, ako aj súčasných metódach a technike výskumu.

c)  úzko spolupracovať na medzinárodnej úrovni  v oblasti právneho zabezpečenia využívania /spoločenstvami, fyzickými i právnickými osobami/         hnuteľností, nehnuteľností a tzv. "zmiešaných" práv,       ktoré sú výsledkom výskumov, tvorby, skladby, interpretácie, zaznamenávania alebo šírenia tradičnej       a ľudovej kultúry,

d)  garantovať   členským   štátom,   na   území   ktorých   sa realizovali výskumné práce, právo získať od príslušných členských štátov kópie všetkých dokumentov, záznamov, videofilmov a ďalších materiálov,

e)  zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť príslušné materiály, zničiť ich hodnotu alebo vytvoriť prekážky pre ich využívanie a šírenie nezávisle od toho, či sa nachádzajú v domácej krajine alebo na území iných štátov,

f)       prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu tradičnej a ľudovej kultúry pred ohrozením človekom alebo prírodou, vojenským konfliktom alebo ohrozením inej povahy.


Za obsahovú autentičnosť prekladu zodpovedajú,

                                                                                     Mgr. Art. Štefan ZIMA, v.r.

                                                                                      Peter HOMOLKA, v.r.

 
Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one